Friday, April 10, 2009

Alalahanin mo ako, Panginoon

Alalahanin mo ako Panginoon sa iyong muling pagkabuhay...
(Mula sa pitong huling wika ni Hesus).

Alalahanin mo ako Hesus pagkarating
mo sa tahanan ng Ama.
At akuin ang aking dalamhati,
salitan ang pighati ng tuwa,
nang maging mapayapa ako'ng tigib ng agam-agam.

Alalahanin mo ako Hesus
sa huling yugto ng buhay mo,
at linisin mo ang aking budhi na
puno ng pag-iimbot at kasalanan
at ariin akong kabilang ng iyong angkan.

Alalahanin mo ako Hesus
sa gitna ng iyong paghihirap,
hugasan ang aking mga sala,
at paniwalaang ako'y naniniwala
na babalikan mo ako sa takdang panahon.

Alalahanin mo ako Hesus, bigyan ako ng lakas,
upang harapin ko ang sariling
krus at kalbaryo, nang sa huli'y
maialay ko rin iyo ang aking sarili, at
ang huling yugto ng aking hininga.

}:{ Nais mo bang mabasa ang iba ko pang sanaysay?...

No comments: