Saturday, August 1, 2009

Hindi na nag-iisa si Ninoy

Iilan lamang silang alam kong sa langit ang tungo ngayon.
Kaya't aking dalangin sa pagpanaw mo,
Kami sana'y idalangin mo rin ng taimtim...

At nang sa wakas ay makamtan na namin ang katahimikan,
pagbubuklod-buklod, kaunlaran at kalayaan laban sa
kahirapan, korupsyon, pagiging makasarili at holy-art-thou.

No comments: